کد : DK-59     

آئل


شیر ستبر.
  • هر چیز ستبر از روغن و عسل و مانند آن .