کد : DK-8     

آبادکرد


بناکرده . معموره . آبادکرده . ساخته:
این نهال نشانده را مشکن
مکن آبادکرد خویش خراب .

مسعودسعد.