کد : DK-88     

آباد بوم


جای آباد:
یکی شارسان کرد و آباد بوم
برآورد بهر اسیران روم .

فردوسی .