کد : DK-93     

آباد جای


آباد بوم . آبادی:
بپرسید از آن سرشبان راه شاه
کز ایدر کجا یابم آرامگاه
چنین داد پاسخ که آباد جای
نیابی مگر باشدت رهنمای .

فردوسی .