کد : DK-13     

آباد کردن


عمارت . عمران:
به گرد اندرش روستاها بساخت
چو آباد کردش کهان رانشاخت .

فردوسی .