کد : DK-14     

آبانی


تخلص میرزا نصراللّه نام طهرانی از متاخرین شعرای ایران .