کد : DK-19     

آبایان


آبایانی . نام کوهی است که گویند ارتفاع آن چهل فرسنگ است .