کد : DK-187     

آبخو


آبخوست . آبخست . جزیره ، یا جزیره ای در رودی بزرگ که آب سطح آن رافراگرفته و گیاه و درختان آن ظاهر باشد:
گویی که هست مردمک دیده آبخو
یا خود چو ماهی ای است که دارد در آب خو.

عمعق بخاری .