کد : DK-124     

آبخورش


در تداول عامه به معنی نصیب و قسمت .
-آب خورش کسی از جایی کنده شدن ; از آنجای کوچ کردن و رفتن او.