کد : DK-134     

آبخوری


ظرف آب خوردن . مشربه . آبخواره . آبخور.
  • شارب (موی سبلت ).
  • نوعی از دهنه اسب که هنگام آب دادن بر دهان او زنند.