کد : DK-183     

آبدارک


نام مرغکی است که به عربی صعوه گویند. (از ربنجنی ).