کد : DK-192     

آبداری


شغل آبدار:
سوی آبداری رسید آبدار
نکوهیده خواندار برشد بدار.

شمسی (یوسف و زلیخا).