کد : DK-193     

آبدندان


قسمی نار که استخوان و هسته ندارد، و آن را رمان املیسی و رمان املیدی گویند. (از ربنجنی ).
  • قسمی از امرود:
    میچکد آب حیات از میوه اشعار من
    گوییا در بوستان آبدندان بوده ام .

    ؟