کد : DK-126     

آبده


چیستان . چربک . سخن غریب .مثل . حکایت . بردک .
  • آن داهیه که بماند یاد کردن آن همیشه . (ربنجنی ).
  • جانور وحشی .
  • مرغ که بر جای ماند و بسردسیر و گرمسیر نشود.
  • سختی . (ربنجنی ). ج ، اوابد.