کد : DK-198     

آبسکن


شهرکی است بناحیت دیلمان ، بر کران دریا، آبادان و جای بازرگانان همه جهانست که بدریای خزران بازرگانی کنند و از آنجا کیمخته پشمین و ماهی گوناگون خیزد. (حدودالعالم ). رجوع به آبسکون شود.