کد : DK-7     

آب آشنا


آنکه شناوری داند. آنکه معرفت بسباحت دارد. سباح . شناگر. (فرهنگ اسدی ):
کسی کاندر آب است و آب آشناست
از آب ار چو آتش بترسد رواست .

ابوشکور.