کد : DK-48     

آب انبار


خانه ای در زیر قسمتی از بنا حفر کرده ذخیره کردن آب را.
  • پارگین . (ربنجنی ).
  • آبدان . آبگیر. تالاب . مصنع. بَرْخ .