کد : DK-52     

آب انداختن


میختن ستور.
  • پختگی آغازیدن میوه .
  • جدا شدن آب ماست و آش سرد و جز آن از دیگر اجزاء.