کد : DK-57     

آب انداز


توقفگاه ستور میان دو منزل ، آسایش و رفع ماندگی را.
  • چوبی کاواک و میان تهی کرده که چوبی دیگر در میان آن فروبرند و بفشار آب در آن کنند و نیز بیرون افکنند. آبدزدک . و به عربی آن را زراقه (ربنجنی )، ذراقه و سراقه و مضخه گویند.