کد : DK-95     

آب بخشان


نام رودیست در طرف غرب ایران که خط سرحدی ایران و عراق از آن گذرد و معروفست به نمود.
  • نام محله ای باصفهان .