کد : DK-49     

آب بوری


دوائی است که زنان با آن رنگ موی گیسوان بگردانند برنگ خرمایی روشن .