کد : DK-122     

آب ترازو


دانش تسطیح زمین و کاریز سهولت جریان آب را.
-آب ترازو کردن ; تسطیح زمین و کاریز بصورتی که آب جریان کند.