کد : DK-186     

آب جوش


آبی که در آن جوش یعنی بی کربنات سود و حامض طرطیر کرده و چون گوارشی آشامند.
  • (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آب جوشان .