کد : DK-133     

آب حسرت


اشک:
بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت
گریان چو در قیامت چشم گناهکاران .

سعدی .