کد : DK-138     

آب حیات


آب زندگانی:
آب حیات زیر سخنهای خوب اوست
آب حیات را بخور و جاودان ممیر.

ناصرخسرو.