کد : DK-182     

آب خفته


آب راکد.
  • آب جاری که جریان آن از تراکم یا همواری مجری محسوس نباشد.