کد : DK-139     

آب خوز


رودی نزدیک قریه امیرآباد در سرحد ایران و روس .