کد : DK-100     

آب داغ


آب جوشانیده . آب گرم کرده : یک استکان آب داغ .