کد : DK-131     

آب دهان


بزاق. بصاق. خیو. تفو. خدو.
-امثال :
آب دهان برای چیزی رفتن ; خواهان و آرزومند آن بودن .