کد : DK-185     

آب راهه


هر جا که آب در آن گذرد از رود و جوی و مسیل و مانندآن . گذرگاه سیل . (فرهنگستان زمین شناسی ):
خاک خور، گو پس از این روح طبیعی تا من
آب راهه ش زگذرگاه جگر بربندم .

سیف اسفرنگ.