کد : DK-189     

آب رخ


اعتبار. جاه . آبرو:
آب رخ زآب پشت بگریزد
کآب پشت آب رویها ریزد.

سنائی .