کد : DK-195     

آب رفت


سنگی که در جریان آب بطول زمان ساییده و لغزان و مایل بگردی شده باشد.
  • ته نشین آب رودخانه ها.(فرهنگستان زمین شناسی ).