کد : DK-81     

آب پشت


نطفه . منی . آب مردی:
آب رخ زآب پشت بگریزد
کآب پشت آب رویها ریزد.

سنائی .