کد : DK-123     

آب چلو


آبی که برنج در آن جوشیده باشد و آن را آبریس و آشام و آشاب نیز گویند.