کد : DK-26776     

بائب


گوشه عالم مابین مغرب و شمال و این لفظ هندی است . (غیاث ).