کد : DK-26777     

بائق


هالک .
  • بدی و خصومت آورنده .
  • سختی و بلارسیده .
  • یورش کننده . (از منتهی الارب ).
  • ستم کشنده .
  • متاع بائق; آنکه ثمن ندارد. (منتهی الارب ). ما لاثمن له . (قطر المحیط).