کد : DK-26788     

بائکه


تانیث بائک . فربه . فربی : ناقة بائکة; شتر فربه . ج ، بوائک .