کد : DK-26781     

باایوب


ابوایوب ، دکان . نام قریه بزرگ میان کرمانشاه و همدان و نزدیک آن دریاچه ای کوچک است . (مرآت البلدان ج 1 ص 124). و رجوع به معجم البلدان شود.