کد : DK-26779     

بابابن میرزا محمد


(میرزا...) کاتب نسخه برهان قاطع بسال 1252 ه' . ق. متعلق به کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار بشماره 819.(فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار، ج 2 ص 164). و رجوع به برهان قاطع چ معین ج 1، دیباچه ص 121 شود.