کد : DK-26790     

بابابیک کمانگر


موضعی است از پازوار مشهد سر مازندران . (سفرنامه مازندران و استرآباد رابینو ص 117 بخش انگلیسی ).