کد : DK-26778     

با اینهمه


با وجود این . با تمام اینها: ... و با اینهمه مانند آب شور هرچندبیش خورده شود تشنگی غالبتر گردد. (کلیله و دمنه ).