کد : DK-48116     

تائی پینگس


نام یکدسته مذهبی در چین که در حدود سال 1850 م . ضد دولت وقت انقلاب کردند و بر اثر آن میلیونها افراد کشته شدند.