کد : DK-48115     

تابدار


بمعنی تابان و براق و روشن . (آنندراج ). مشعشع. نورانی . درخشان:
دو گل را بدو نرگس آبدار.
همی شست تا شد گلان تابدار.

فردوسی .