کد : DK-48111     

تاب داده


پیچیده . بهم بافته : زلف تابداده . کمند تابداده:
بینداخت آن تاب داده کمند
سران سواران همی کرد بند.

فردوسی .