کد : DK-61164     

جائری


ستمگری . بیدادگری:
کسی را که بسترد آثار عدلش
ز روی زمین صورت جائری را.

ناصرخسرو.