کد : DK-61166     

جابتان


نام محلی است که در شعر اخطل و ابی صخر هذلی آمده است . (مراصدالاطلاع ).
  • دو موضع است . (منتهی الارب ).