کد : DK-61287     

جاجا کردن


مرغ را با گفتن جاجا به لانه کردن .
  • شیئی را یا اشیائی را در جای های متعدد نهادن .