کد : DK-61168     

جا افتادن


بجای خود قرار گرفتن استخوان از جای بشده . استخوان جابجا شده بجای خود بازافتادن .
  • دم کشیدن پلو یا غذای دیگر.
  • نیک پخته شدن غذا: کوفته اش هنوز جا نیفتاده است .