کد : DK-70441     

حائر ملهم


در یمامة است ، اعشی گوید:
فرکن مهراس الی مارد
فقاع منفوحة فالحائر.
داودبن متمم بن نویرة درباره یوم ملهم گوید:
و یوم ابی جزء بملهم لم یکن
لیقطع حتی یذهب الذحل نائره
لدی جدول البئرین حتی تفجرت
علیه نحور القوم و احمرّ حائره .
ابواحمد عسکری گوید: یوم حائر; روزی است که اشیم بن ماوی الصعالیک از بزرگان بکربن وائل و پهلوانان ایشان بدست حاجب بن زرارة کشته شد. و درباره آن گفته شده است :
فان تقتلوا منا کریماً فاننا
قتلنا به ماوی الصعالیک اشیما.
و نیز یوم حائر ملهم جنگی است حنیفه و یشکر را. (معجم البلدان ج 3 ص 203).