کد : DK-70444     

حائص


ناقه ای که فحل بدو گشنی نتواند، ضیق اندام را.